representerad på Linnéunivesitetet

representerad på Linnéunivesitetet

måndag 23 juni 2014

utdrag från program:

Places, people, stories 2011

Places, people, stories an interdisciplinary & international conference. Linnaeus University, Kalmar 28-30 September 2011

This conference investigates the relations between people and places, focusing on the role of stories in constructing meaning and affecting human emotions. Both rural and urban landscapes contain numerous locations that become meaningful places through their association with stories. These stories may be told orally by narrators or by material design; they may be permanent or temporary. The stories may be linked, for example, to the vegetation, the geology, the wild life, the cultural heritage, the mundane built environment, or metaphysical creatures. Whether such stories are historically accurate, purposefully invented or created entirely in residents’ or visitors’ minds is however less important than their potential to touch human beings.


SÍLFIDE DEL DESIERTO, (2009).

Exhibition in the lounge of the conference area:

Photo, Cecilia Ahlqvist (Norrköping, Sweden)

Cecilia Ahlqvist is a master student in Art Production at Linköping University. Sílfide del Desierto is one result of a site-specific project in the Atamacan Desert, Chile. Cecilia Ahlqvist´s work is a play on folk tales in which she blends the Swedish mythical creature Älva, a transparent and beautifully feminine figure, with the Latin American creature Chupacabra, which feeds on blood from cattle. These creatures perform a dance in the scorching desert, the wind itself.(Silfíde del desierto visades som en serie fotografier i loungen under konferensen Places, People, Stories 2011. Fotografiet ovan skänktes efter konferensen till Linnéuniversitetet och Eva Cronqvist som tack för inbjudan och en mycket inspirerande konferens.)
 
 

tisdag 23 mars 2010

Färdigt!

Nu är projektet Sílfide del desierto slutfört, i alla fall skapandet. Det färdiga verket är ett bildspel på 30 bilder som jag hoppas kunna visa offentligt någon gång framöver!

För den som är intresserad finns bilderna att köpa. Kontakta mig på cecilia.ahlqvist@gmail.com

Stort tack till modellerna och fotograferna!

#

Now is the project Sílfide del desierto completed, in all cases the creation. The finished work is a slideshow of 30 pictures that I hope to show in public some time to come!

For those interested there are pictures to buy. Contact me at cecilia.ahlqvist @ gmail.com

Many thanks to the models and photographers!

onsdag 24 februari 2010

Idén

Något spännande ligger det i vad som vi kallar vårt kulturarv. Vad som är den svenska kulturen kan man förstås diskutera i evigheter, men jag tänker mig att det är en blandning av nedärvda kunskaper, en hel del värderingar och givetvis en nypa nationalism. Detta är dock inget jag tänker ta med i mitt arbete, men jag snuddar oundvikligt vid det i och med min intention att släppa lös några svenska älvor tillsammans med det chilenska ökenväsendet i atacamaöken.

Tron på det övernaturliga är något jag tror urskiljer oss människor från resten av djuren på vår planet. Det är en lek med fantasin och samtidigt något totalt nödvändigt för att kunna förklara allt vi inte förstår. Sedan 40 000 år har människan varit exakt sådan hon är idag, samma kropp och samma hjärnkapacitet, detta innebär att vi gemensamt haft ofantligt mycket tid till att fundera på allt vi inte förstår. Vissa förklaringar har blivit så allmänna att det passerat från fantasin in i verkligheten och blivit en sanning. En sådan sanning är att Älvorna är små nätta varelser i vitt som dansar i dimman och lockar ynglingar att dansa med. Detta är inte många i Sverige som tror är sant nuförtiden men med 40 000-års-perspektivet var det inte länge sedan!

I Chile finns virvelvindarnas land, världens torraste plats, Atacamaöknen. Myten säger att där också finns ett odjur, Chupacabra, ett mycket snabbt sådant som till och med kan välta lastbilar av vägen i sin framfart! Chupacabra betyder "getsugare" vilket den kallas eftersom den livnär sig på att tömma getter på blod. Denna varelse kan härstamma ur myten om "Myggmannen", en vampyrliknande varelse som kan härledas långt tillbaka i tiden. Men Chupacabra existerar alltså i alla fall i språket som en samtida företeelse! Den skapade stora rubriker under 1990-talet och kanske finns det där uppe i öknen fortfarande?

Jag har rest till Atacamaöknen för att låta dessa varelser möta varandra, kanske är de i botten samma sak? En förklaring på något oförklarligt? Kan det bli en bild av mötet mellan den Chilenska folktron och den Svenska?


#

Something exciting is in what we call our heritage. What is Swedish culture can of course discuss for ages, but I imagine that there is a mixture of traditional knowledge, a lot of values and of course a pinch of nationalism. However, this is not something I intend to include in my work, but I inevitably touches it in my intention to unleash a few Swedish elves, together with the Chilean Chupacabra in the desert of Atacama.

Belief in the supernatural is something that I think distinguishes us humans from the rest of the animals on the planet. It is a play on the imagination, while something totally necessary to clear out all that we do not understand. Since 40 000 years, human has been exactly as she is today, the same body and same brain, this means that we jointly had an immense amount of time to think about all that we do not understand. Some explanations have become so general that it passed from fantasy into reality and become a truth. Such truth is that elves are neat little creatures in white who danced in the fog and attract young men to dance with. There is not many people in Sweden how believe that is true nowadays, but with 40 000-year perspective, it was not long ago!

In Chile, the country of whirlwind, the world's driest place, the Atacama Desert. The myth says that there is also a monster, Chupacabra, a very fast one that may even overturn trucks off the road in his rampage! Chupacabra means "goat sucker" as it is called because it feeds on goats blood. This creature might be descended from the myth of the "Mosquito Man", a vampire-like creature that can be traced far back in time. But the Chupacabra is then in all cases of language as a contemporary phenomenon! It made big headlines in the 1990s and perhaps there are up there in the desert still?

I have traveled to the Atacama Desert of letting these creatures face each other, maybe they are in essentially the same thing? One explanation for some inexplicable? Could it be a picture of the meeting between the Chilean folklore and the Swedish?